Colofon/ disclaimer

Communicatie, PR en webredactie Reinwardt Academie
Pauline van der Pol: pauline.vanderpol@ahk.nl

Auteurs- en beeldrecht / copyright
Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal
Onder andere door Brigitte Mesquita, Nancy van Asseldonk, Bob Bronshoff, Hanne Nijhuis

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Delen