Kirsten van den Eijnde

Kirsten van den Eijnde

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2015
Specialisatie

Archivistiek B

Contact
LinkedIn

De laatste 1,5 jaar van mijn studie heb ik mij gefocust op de archiefwereld. Archieven hebben zowel een grote culturele als informatie waarde. Niet alleen de historische archieven zijn van belang, maar ook archieven die nu worden gecreëerd bij overheid, bedrijven en particulieren.

Tijdens mijn stage en scriptie heb ik deelgenomen aan het archiefatelier actieve openbaarheid. Samen met studenten docenten en archivarissen hebben we gekeken naar hoe overheidsdocumenten actief openbaar kunnen worden gemaakt en welke rol de archivaris hierin moet spelen. Met deze nieuwe inzichten hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen in de archiefwereld.

Ik hoop in de toekomst een baan te kunnen vinden bij een archiefinstelling. Actieve openbaarheid heeft mijn interesse en zal het blijven volgen en hoop dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.

Vervroegd overbrengen & actieve openbaarheid

In 2013 heeft het adviesbureau PBLQ HEC een rapport geschreven voor het Ministerie van OC&W. Een van de scenario’s die het rapport beschrijft is dat de overheid steeds meer digitaal gaat werken. Doordat er meer digitaal gewerkt gaat worden moet er opnieuw gekeken worden naar de overbrengingstermijn van 20 jaar zoals die nu in de Archiefwet wordt gehanteerd. Deze termijn is voor digital-born archiefmateriaal niet het meest efficiënt, omdat het verval van digitale documenten veel sneller gaat dan de gehanteerde termijn van 20 jaar.

Een andere reden om archief sneller over te dragen, is de toenemende druk vanuit de samenleving om overheidsinformatie actief openbaar te maken. In mijn scriptie kijk ik naar de mogelijkheden met betrekking tot het eerder overdragen van archiefbescheiden en of hier actieve openbaarheid mee bevordert kan worden. Hierbij spelen vragen op het gebied van de voor- en nadelen van het eerder overbrengen van archiefbescheiden en privacy. Hoe kan privacy ingeregeld worden (‘privacy by design)? En er is gekeken naar de huidige wetgeving en nieuwe wetsvoorstellen als de Wet open overheid.

Stage

Binnen de minor archieven heb ik stage gelopen bij het Noord-Hollands Archief (NHA). Samen met het NHA heb ik deelgenomen aan het archiefatelier actieve openbaarheid. Als een burger op dit moment overheidsdocumenten in wil zien moet de burger hier een verzoek voor indienen. Actieve openbaarheid betekent dat de overheid uit eigen beweging documenten openbaar gaat maken. De burger hoeft er dus niet meer om te vragen. Binnen het archiefatelier heb ik gekeken naar de behoeften van de burger en journalisten met betrekking tot actieve openbaarheid. Heeft de burger behoefte aan actieve openbaarheid, hebben ze behoeften aan alle documenten of maar een gedeelte en hoe moet deze openbaarheid vorm gegeven worden door een kaart of een inventaris? Binnen het atelier zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd.

De resultaten van mijn onderzoek en de andere onderzoeken zijn te lezen in het 'Schetsboek Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie' (stichting Archiefpublicaties, 2015), ook te downloaden via http://www.kvan.nl/publicaties/sap/publicaties.php.

Terug naar lijst
Delen